Ordbog

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 21. december 2022

Skal du købe eller sælge bolig for første gang, vil du garanteret støde på et eller flere begreber, som du ikke før har hørt. Ejendomsmæglerne opererer nemlig med mange fagudtryk, når boligen skal beskrives.

For at gøre din boligsøgning eller dit boligsalg lettere, har vi her lavet en ordbog, hvor du finder svar på, hvad de mest anvendte udtryk betyder.

Dyk ned i begreberne og bliv klædt på til dit boligkøb eller boligsalg.

A conto

En a conto betaling er en forudbetaling af forventet udgift eller en foreløbig betaling. En a conto betaling vil efterfølgende blive afregnet endeligt, eksempelvis betales der i flerfamilieejendomme a conto for varme og el.

A meta

En aftale om fordeling af omkostninger.

Acceptdato

Datoen for at man indgår aftale om et lån.

Acceptfrist

Det seneste tidspunkt for at et tilbud skal være accepteret.

Adkomst

Besidde ret til noget, eksempelvis fast ejendom. Står man som ejer på skødet til en given grund, har man adkomst til denne grund.

Administrationsbidrag

Den del af ydelsen på et realkreditlån, som skal dække realkreditinstituttets udgifter til administration. Administrationsbidraget kan trækkes fra i skat.

Administrator

Person, der varetager de administrative opgaver i en forening, heriblandt huslejeopkrævning, drift og betaling af løbende udgifter.

Advokatforbehold

Et advokatforbehold betyder, at en ellers underskrevet købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende hele købsaftalen i sin helhed. Købers advokat skal have minimum fem arbejdsdage til at kigge alle dokumenter igennem.

Afdrag

Den del af ydelsen på et realkreditlån, som skal dække realkreditinstituttets udgifter til administration. Administrationsbidraget kan trækkes fra i skat.

Afdragsfrie lån

Låntype hvor der løbende kun betales renter og gebyrer, hvorimod der ikke afdrages på selve gælden.

Aflæsning af målere

Ved ind- og udflytning er det vigtigt at aflæse el-, vand-, varme- og gasmålere. Dette gør man for at sikre, at udgifterne bliver retfærdigt fordelt mellem tidligere og efterfølgende ejer(e). Aflæsningen bruges til at udfærdige refusionsopgørelsen.

Aftægtsydelse

I ejendomshandler kan der eksempelvis indgå en aftale om at sælger efterfølgende har brugsretten til en ejendom, fri varme, fri kost el.lign. Dette kaldes en aftægtsydelse og kan indgå som en del af den samlede købesum.

Akkord

En aftale om at kreditor nedsætter sit krav til skyldner, akkorden gives typisk for at skyldner undgår konkurs. 

Almindelig frit salg

Ejendomshandel mellem uafhængige parter i modsætning til eksempelvis familiehandler

Amortisation

Fast tilbagebetaling af gæld.

Andelsbevis

Dokument, der beviser, at man ejer en del af en andelsforening og har brugsret over en bolig i foreningen.

Andelsbolig

En bolig, der er en del af en andelsforening. Andelsboliger er typisk lejligheder.

Anpartslejlighed

Lejlighed i en ejendom med to anparter. Forholdet mellem anparterne reguleres ved en samejeoverenskomst. Der er til den ideelle anpart ikke tilknyttet egentligt ejerskab men kun eksklusiv brugsret over boligen.

Anslået teknisk pris

En andelsboligs samlede pris. Den anslåede tekniske pris beregnes som summen af indskuddet og den anslåede andel af andelsforeningens nettogæld. Den anslåede tekniske pris er et godt sammenligningsgrundlag til kontantprisen på en ejerbolig.

Auktion

Handel, som foregår på auktion.

Bankgæld

Gæld, som er optaget i et pengeinstitut.

Banklån

Lån, der er optaget i et pengeinstitut.

Basisfinansiering

Et realkreditlån, som ligger inden for en lånegrænse på maksimalt 80 procent af ejendommens værdi i boligejendomme og 75 procent i fritidshuse.

BBR

Forkortelse for Bygnings- og Boligregistret, som er et register med oplysninger om samtlige af landets bygninger og boliger. Det er boligejerens eget ansvar at sikre, at alle oplysninger om boligejerens egen bolig er korrekte og opdateret.

BBR-ejermeddelelse

En BBR-meddelelse er en opsummering af oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) hos kommunen for den pågældende ejendom.

BBR-meddelelse

En sammenfatning af de oplysninger, der er registreret i BBR-registret. Sammenfatningen viser oplysninger om ejendommens størrelse, opførelsestidspunkt, beliggenhed, indretning og tekniske forhold.

Bebyggelsesprocent

Den procentvise andel af grunden, som må bebygges. Bebyggelsesprocenten er typisk på 30 procent.

Bebygget areal

Det areal på grunden, som er godkendt til bebyggelse

Behæftelse

En behæftelse er en gæld, som er sikret med pant. Panten kan eksempelvis være i form af en fast ejendom.

Belåne

At stille konkret definerede aktiver som sikkerhed for et lån.

Belåningsgrad

Den andel af ejendommens handelsværdi, som er belånt. Har man f.eks. en gæld på 800.000 kr. i en ejendom til en handelsværdi på 1,0 mio. kroner, så er belåningsgraden 80 procent.

Belåningsværdi

Den vurderede kontante handelsværdi af en ejendom. Belåningsværdien afgør, hvor meget der kan lånes i boligen og er med til at sikre, at de lovmæssigt fastsatte lånegrænser overholdes. For helårsboliger er lånegrænsen 80 procent, og for fritidshuse er den 75 procent.

Berigtigelse

Når en ejendom er berigtiget, betyder det, at handelen er gennemført i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Mere konkret kan en berigtigelse dække over, at sælger har modtaget sine penge, at køber har fået skødet tinglyst og har opnået adkomst (ejendomsret) på ejendommen, at der er udarbejdet et pantebreve mm.

Besigtigelse

En sagkyndigs undersøgelse og vurdering af tilstanden for eksempelvis en bolig.

Besøgsstatistik

På Boligsiden kan du se, hvor mange der har været interesseret i den enkelte ejendom. Det kaldes besøgsstatistikken for ejendomme.

Bestyrelse

Den øverste ledelse eksempelvis i en forening. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og varetager den overordnede ledelse og daglige drift i foreningen.

Betalingsgaranti

Når der stilles betalingsgaranti, afgives der et juridisk bindende løfte om at overtage den økonomiske risiko, som ellers ville ligge hos kreditor selv.

Betinget købsaftale

En købsaftale, der er betinget af visse omstændigheder, eksempelvis at køber får solgt sit eget hus. Kun hvis de betingelser, der er opført i købsaftalen, opfyldes, kan handlen gennemføres.

Betinget skøde

Et skøde, der er betinget af, at nogle specifikke betingelser skal være opfyldt, før der kan udstedes et endeligt skøde og ejendommen kan overdrages.

Bevaringsdeklaration

En servitut, der indeholder bestemmelser om bevaring af ejendom, der er fredet. Er servitutten godkendt af Kulturarvsstyrelsen fritager den ejer fra bl.a. at skulle betale ejendomsskat.

Blandede ejendomme

En ejendom, der anvendes til flere formål, f.eks. både beboelse og erhverv, kalder man en blandet ejendom. Dette gælder også for ejendomme, hvor underetagen bruges til butikslejemål, mens resten er beregnet til almindelig beboelse.

Blanko lån

Et usikret forbrugslån, der typisk ansøges gennem finansieringsselskabernes hjemmesider eller pr. telefon. Da lånet er uden sikkerhed, betales der ofte højere renter.

Bodelingsoverenskomst

En skriftlig aftale om opgørelse og fordeling af ægtefællers aktiver og passiver ved separation eller skilsmisse.

Bolig i udbud

Bolig, der er udbudt til salg og er mulig for interesserede købere at byde på. De fleste boliger i udbud annonceres på internettet, men de kan også udbydes uden annoncering.

Boligadvokat

En advokat, der specialiserer sig i ejendomshandel, som yder rådgivning til dig som køber og/eller sælger og sørger for, at du føler dig tryg i forbindelse med din bolighandel.

Boligafgift

Som andelshaver i en andelsforening betaler du et månedlight beløb, som populært sagt kaldes husleje. Beløbet går til at dække foreningens udgifter (skatter, afgifter, prioritetsydelser m.v.) og kan derfor variere. Boligafgiften udregnes som regel på baggrund af boligens areal (fordelingstal).

Boligareal

Den del af ejendommens areal, der er blevet godkendt til beboelse af kommunen.

Boligboble

Længerevarende og kraftig stigning i boligpriserne, der ikke bygger på den reelle vækst i samfundsøkonomien, men som er løsrevet fra den øvrige økonomiske udvikling.

Boligbyrde

Den beregnede andel af en boligejers nettoindkomst, der går til boliglån og boligskatter.

Boligfinansiering

Boligfinansiering er et begreb, der dækker over, hvordan man finansierer købet af en ejerbolig. Ofte består finansieringen af en bolig af både realkreditlån (op til 80 procent), boliglån i banken (15 procent) og egenfinansieret udbetaling (cirka fem procent).

Boligkøb

Køb af fast ejendom, hvad enten det er en lejlighed, en villa, et rækkehus eller et sommerhus.

Boligkøberens håndbog

Boligkøberens håndbog – fra A til Å er Boligsidens guide til dig som boligkøber. Boligkøberens håndbog guider dig igennem de forskellige faser af boligkøbet – lige fra idéfasen til selve overdragelsen.

Boligkøbsbevis

Et boligkøbsbevis er et dokument, som er et bevis på, at du er forhåndsgodkendt til at låne inden for en bestemt låneramme i eksempelvis et realkreditinstitut. Fordelen ved et boligkøbsbevis er, at du på forhånd ved, hvad din bolig må koste, og at du kan slå til med det samme, når drømmeboligen dukker op.

Boligkredit

Ofte meget fleksibel låneform i forbindelse med boligfinansiering. Boligkreditten fungerer som en slags kassekredit.

Boligkrise

Når et stort antal boligejere ikke kan få solgt deres boliger og samtidig ikke kan betale deres lån. Under en boligkrise kan boligpriserne falde, så gælden i boligen overstiger boligens salgsværdi.

Boliglån

Lån, der optages for at finansiere boligkøb eller ombygning. Ofte finansieres størstedelen af boligkøbet med et realkreditlån (cirka 80 procent), mens kun en mindre del finansieres med et boliglån (cirka 15 procent).

Boligopsparing

En opsparing rettet mod boligmæssige formål såsom boligkøb eller forbedringer ved din nuværende bolig. Ofte giver en boligopsparing en god rente og er som regel bundet inden for en aftalt tidsperiode.

Boligrådgivning

Rådgivning om alle dele af ejendomshandel – både køb og salg.

Boligretten

Afdeling i byretten, der behandler sager om lejeforhold.

Boligsalg

Når du sælger et stykke fast ejendom, som du ejer, er der tale om boligsalg.

Boligsikring

Boligsikring er et tilskud til huslejen forbeholdt de, der lejer en bolig. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold som indtægt, boligens areal, antal beboere og huslejens størrelse.

Bopælspligt

Når ejeren af en bolig har pligt til at sørge for, at boligen er konstant beboet – enten af ejer selv eller gennem udlejning.

Bopælsret

Når en person bliver tildelt retten til at bebo en ejendom, som vedkommende ikke selv er ejer af. Dette kan f.eks. være som led i en handel, hvor sælger kan forbeholde sig retten til fortsat at kunne bebo ejendommen på livstid.

Brandsikring

Forbedringer ved en eksisterende bygning, som har til formål at nedsætte brandfaren og forsinke, at en eventuelt opstået brand breder sig.

Brugsret

Retten til at bruge og benytte fast ejendom eller løsøregenstande.

Bruttoetageareal

Boligens samlede boligareal inklusive arealet for hver af boligens etager samt ydervægge. Benyttes bl.a. til at beregne, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat. Som boligejer har du ansvaret for, at boligarealet er korrekt registreret, og dermed skal du også indberette ændringer i boligarealet.

Bruttoydelse

De samlede udgifter før skat ved at låne til en bolig, det er administrationsbidrag, renter og afdrag. Vedligeholdelsesudgifter og anvendelsesudgifter som f.eks. vand-, el- og varmebidrag indgår ikke i bruttoydelsen.

Budgetkonto

En konto, hvorfra alle tilbagevendende faste udgifter betales. På baggrund af alle faste udgifter for et helt år udregner man et månedligt gennemsnit, som skal indsættes på kontoen hver måned. På den måde vil der altid være dækning på kontoen til de udgifter, der kommer.

Byggelån

En midlertidig kredit, der kun løber, mens et byggeprojekt står på. Når byggeriet er afsluttet og godkendt, skal lånet tilbagetales, hvilket typisk gøres gennem optagelse af et realkreditlån eller lignende.

Byggelinie

Offentligt fastsat grænse, der viser, hvortil der må bygges. Byggelinien definerer afstanden til skel. Derudover kan højdegrænseplanet begrænse beliggenheden af en bolig.

Byggemodning

Før der må bygges på en grund, skal grunden erklæres byggeklar dvs. der skal være anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el m.v.. Når dette er opfyldt, kan en grund erklæres byggemoden.

Byggepligt

Pligten til at påbegynde byggeri på en given grund inden en bestemt tidsfrist. Denne frist er typisk på to år. En sådan pligt indføres som et krav i købsaftalen eller skødet og benyttes f.eks. for at undgå spekulationsopkøb i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde.

Byggeteknisk gennemgang

På baggrund af en byggeteknisk gennemgang af boligen udarbejdes en tilstandsrapport, som er en skriftlig vurdering af boligens stand indeholdende både synlige skader og tegn på skader. Eftersynet foretages af en byggesagkyndig, og tilstandsrapporten er nødvendig for at oplyse køber og danner grundlag for at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Byggetilladelse

En tilladelse, der skal gives af den lokale byggemyndighed, som regel kommunen, før visse byggerier må påbegyndes.

Bygning på lejet grund

Bygning opført på en grund, der ikke tilhører bygningens ejer. Bygningen og grunden har her hvert sit blad i tingbogen.

Bygningsareal

Summen af samtlige etagers arealer med undtagelse af eventuel kælder og tagetage.

Bygningsattest

Anden betegnelse for ibrugtagningstilladelse. Når et byggeprojekt afsluttes, skal kommunen kontrollere, om det er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen. Hvis det er tilfælde, udsteder kommunen en bygningsattest/ibrugtagningstilladelse.

Bygningssagkyndig

Person, der er autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at udarbejde tilstandsrapporter og energimærkninger.

Byrderubrik

Felt i ejendommens specifikke blad i tingbogen, hvor servitutter og øvrige byrder på ejendommen anføres.

Byzone

Areal, der er dedikeret til bymæssig bebyggelse.

Debitor

Den person/institution, der skylder penge til kreditor.

Debitorgodkendelse

Når realkreditinstituttet, banken eller andre kreditorer har godkendt enkommende debitor på forhånd – inden skødet er tinglyst og gældsovertagelseserklæringen fremsendes.

Deklaration

Betegnelse for et dokument, der pålægger en ejer af en fast ejendom en forpligtelse på sin ejendom. Se også servitut.

Demografi

Omhandler sammensætningen af en befolkning i eksempels alder, ægteskabelig status, uddannelsesniveau og indkomst.

Deponering

I forbindelse med ejendomshandel indbetaler køber en del af eller hele udbetalingen på en spærret konto. Beløbet frigives først til sælger, når det endelige skøde er tinglyst.

Depositum

Pengesum til sikkerhedsstillelse f.eks. i forbindelse med et lejemål. Der er regler for, hvad et depositum må bruges til.

Differencerente

Konverterbare realkreditlån kan indfries til kurs 100 med et varsel. Differencerenten er en renteudgift, som beregnes som forskellen mellem lånets obligationsrente og den rente, realkreditinstituttet kan placere midlerne til for perioden fra indfrielsestidspunktet til opsigelsesdagen.

Direkte rente

Den direkte rente beregnes som afkastet i forhold til kursværdien af investeringen.

Diskonto

Den rente, som Nationalbanken fastlægger, at pengeinstitutter vil kunne låne til.

Disponibel indkomst

Den disponible indkomst er indkomsten fraregnet skatten.

Effektiv debitorrente

Beregning af den samlede forrentning, hvis der tages højde for den nominelle rente, kurstab, kurtage og bidrag.

Effektiv kreditorrente

Beregning af den direkte rente som udtrækningsgevinsten, hvor der tages højde for obligationernes gennemsnitlige udtrækningstidspunkt. For private pantebreve dækker den over den samlede forrentning, som en pantebrevskøber får af sin investering ved at købe et pantebrev til en lavere kurs end 100 (pari).

Ejendomsblad

Blad i tingbogen, der tilhører en specifik ejendom og som indeholder oplysninger om ejendommens ejer samt hæftelser og servitutter.

Ejendomsdatarapport

Digital, samlet rapport med oplysninger om en ejendom. Rapporten indeholder oplysninger fra offentlige registre og myndigheder, som skal indgå ved ejendomshandel.

Ejendomskategori

For hver ejendom tilknyttes en kategori, eksempelvis villa, ejerlejligheder, landbrugsejendomme, sommerhuse m.v. Ejendomskategorien har betydning for mulighederne for belåning, om der er bopælspligt, krav til boligen m.m.

Ejendomsmægler

Titlen som ejendomsmægler er beskyttet og for at benytte den, skal man opfylde en række krav i forhold til uddannelse, videreuddannelse, økonomi og garantistillelse. Opfylder man disse krav, kan man registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over mæglere.

Ejendomsmæglersalær

Det honorar, som ejendomsmægleren får for at have formidlet salget af en ejendom.

Ejendomsskattebillet

Årlig opgørelse fra kommunen, som viser, hvor meget der skal betales i ejendomsskat for den pågældende ejendom i det kommende år. Skatten opkræves herefter over to eller fire rater. Typisk opkræves der ligeledes for renovation, rottebekæmpelse m.v. over ejendomsskattebilletten.

Ejendomsskatter

Der findes to typer af ejendomsbeskatning: ejendomsværdiskat og grundskyld. De beregnes på grundlag af henholdsvis ejendomsværdi og grundværdi, og det er derfor nødvendigt, at der er foretaget en vurdering heraf.

Ejendomsværdipåtegning

Før skødet sendes til tinglysning, skal kommunen påføre skødet oplysninger om den seneste offentlige ejendomsvurdering med henblik på fastsættelse af stempelafgiften.

Ejendomsværdiskat

Beskatning af en ejerbolig, beregnet på grundlag af den vurderede ejendomsværdi af en bolig. Satsen for denne skat er landsdækkende og fastsættes i ejendomsværdiskatteloven.

Ejendomsvurdering

Vurdering af en ejendom foretaget af de offentlige myndigheder. Denne vurdering benyttes til beregning af grundskyld (kaldes også ejendomsskat) og ejendomsværdiskat.

Ejerbolig

En selvstændig fast ejendom, som ejeren selv kan råde over inden for de rammer, der er fastsat for den pågældende bebyggelse/ejendomskategori og det område, den er beliggende i.

Ejerforening

Forening bestående af de forskellige ejere i en ejerlejlighedsejendom. Ejer man en ejerlejlighed eller en ideel anpart af en ejendom, er man forpligtet til at være medlem.

Ejerlav

En forening af grundejere i et kvarter, svarende til en grundejerforening. Ejerlav kan også henvise til en specifik del af en ejendoms matrikelnummer, som dækker over den landsby og det sogn, som ejendommen tilhører.

Ejerlejlighed

Selvstændig fast ejendom, som ofte er en del af en beboelsesejendom, hvor hver enkelt lejlighed ejes og finansieres særskilt.

Ejerlejlighedsforening

En forening, der står for administration og vedligeholdelse af den ejendom, man ejer en del af. Som ejer af en ejerlejlighed er man forpligtet til at være medlem af ejendommens ejerforening.

Ejerlejlighedskort

I forbindelse med landinspektørens udstykning af ejendommen i ejerlejligheder udformer man et ejerlejllighedskort over hver enkelt lejlighed. Ejerlejlilghedskortet er et dokument, der rummer oplysninger om hver lejligheds omrids og areal, og som kan findes på tinglysning.dk. Svarer til parcelhusejerens matrikelkort.

Ejerlejlighedsnummer

I en ejendom, hvor hver lejlighed kun udgør en del af et matrikelnummer, har hver lejlighed et ejerlejlighedsnummer.

Ejerlejlighedsskema

Et skema, der indeholder relevante oplsyninger om ejerlejligheden og ejerforeningen. Ejerlejlighedsskemaet sendes til udfyldning hos ejendomsadministrator i forbindelse med salg af ejerlejligheden.

Ejerpant

Hvis en boligejer udfærdiger et ejerpantebrev, er ejerpanten den plads i rækken af panterettigheder (prioriteringer), der er reserveret tilejerpantebrevet.

Ejerpantebrev

Når der skal stilles sikkerhed for f.eks. et lån, kan ejeren af fast ejendom vælge at udstede et ejerpantebrev til sig selv i stedet for, at kreditor udsteder et pantebrev. Ejerpantebrevet tinglyses herefter i Tinglysningsretten med ejer som både debitor og kreditor, mens den, der modtager sikkerheden, tinglyses som underpanthaver.

Ejerskifte

Når en ejendom sælges og får en ny ejer, er der tale om et ejerskifte.

Ejerskifteafdrag

Når der er stiftet gæld med pant i en genstand eller ejendom og denne skifter ejer, skal der i særlige situationerafdrages ekstraordinært på pantebrevet; typisk udgør afdraget fem til ti procent af restgælden.

Ejerskifteforsikring

Forsikring, der dækker, hvis der viser sig at være fejl og mangler ved boligen, som ikke fremgår af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som boligkøbere ikke på anden vis er blevet oplyst om.

Ejerskiftegebyr

Ved ejerskifte (af f.eks. fast ejendom) betales der i visse tilfælde et ejerskiftegebyr frem for et ejerskifteafdrag. Ejerskiftegebyret betales typisk til kreditor og udgør omkring en til to procent af det oprindeligt lånte beløb (hovedstolen).

Ejerskiftelån

Et realkreditlån, der optages i forbindelse med ejerskifte på en bolig.

Ejerskiftemeddelelse

Når den nye ejer berigtiger ejerskiftet, gøres dette via en ejerskiftemeddelelse.

Ejerudgifter

Hvad er ejerudgift? Ejerudgifterne er de udgifter, som den nye ejer af boligen skal betale det første år ud over renter og afdrag på lånet. Ejerudgifterne dækker bl.a. ejendomsværdiskat, grundskyld og husforsikring samt udgifter til ejerforening, renovation m.v. Ejerudgifterne indeholder også eventuel gæld, som køber overtager uden for købesummen.

Ekspeditionsgebyr

Nogle pengeinstitutter og realkreditinstitutter kræver et ekspeditionsgebyr for at ekspedere optagelsen af et lån.

Ekspropriation

Når staten overtager privat ejendom mod ejerens vilje, er der tale om ekspropriation. Dette kan ske i forbindelse med etablering af offentlige anlæg eksempelvis motorvej eller motortrafikvej gennem området. Der er dog en række forbehold for gennemførslen af ekspropriation, og det skal bl.a. foregå mod fuld erstatning.

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatør og indeholder oplysninger om, hvorvidt ejendommens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Elinstallationsrapporten er bl.a. sammen med tilstandsrapporten nødvendig for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring, og den er derfor fordelagtig for både køber og sælger i forbindelse med overdragelsen af en bolig.

En suite

Når to eller flere værelser ligger på række efter hinanden og med dørene placeret i samme akse, så man fra den ene ende af rækken kan se ned gennem alle værelserne.

Endeligt skøde

Når alle betingelser for en bolighandel er opfyldt, skal både køber og sælger skrive under på, at skødet nu er endeligt. Herefter sendes det endelige skøde til tinglysning, og først når det kommer retur uden retsanmærkninger, kan sælger få sine penge.

Energimærke

Ved udlejning eller salg af en bolig kræves en gyldig energimærkning. En energimærkning er en rapport, der udarbejdes af en bygningssagkyndig og oplyser om ejendommens energi- og vandforbrug, CO2-udslip, energiplan med besparelsesforslag samt boligens tilstand mht. energi og isolering.

Enhedslån

Et realkreditlån, der er holdt under lånegrænsen på 80 procent af ejendommens kontante værdi.

Erstatning

Når en person har lidt en form for tab, betales der under visse betingelser en erstatning til vedkommende som kompensation.

Etageareal

Boligens samlede areal bestående af arealet for samtlige udnyttede etager i ejendom.

Eurolån

Finansiering baseret på den fælleseuropæiske valuta, euro. Finansieringen / lånet skal både udstedes i og tilbagebetales i euro.

F-lån

Et F-lån er et realkreditlån, hvor renten i stedet for at ligge fast (som ved et fastforrentet lån), varierer gennem lånets løbetid. Man kalder også F-lånet for et (rente)tilpasningslån, og frekvensen for, hvor ofte renten tilpasses, er aftalt på forhånd. Der udstedes typisk F1-lån med årlig rentetilpasning, F3-lån med rentetilpasning hvert tredie år og et F5-lån med retetilpasning hvert femte år.

F1 tilpasningslån

Et rentetilpasningslån, hvor rentetilpasning og refinansiering af lånets restgæld sker årligt.

F3 tilpasningslån

Et rentetilpasningslån, hvor rentetilpasning og refinansiering af lånets restgæld sker hvert tredje år.

F5 tilpasningslån

Et rentetilpasningslån, hvor rentetilpasning og refinansiering af lånets restgæld sker hvert femte år.

Fællesareal

Det område, som medlemmerne af en ejer-, andels- eller grundejerforening ejer i fællesskab. Det kan f.eks. være have, kælder/loft, grønne arealer eller legeplads.

Fællesudgifter

De udgifter, der er forbundet med fælles faciliteter i en forening. Det kan f.eks. være udgifter til grund, tag, varmeanlæg og andet, der er ejet af foreningens medlemmer i fællesskab.

Faktisk handelspris

Inden for boligpriser skelner man mellem udbudspris, som er den pris, en bolig er sat til salg for, og salgspris, som er den pris, en bolig rent faktisk bliver solgt for. Salgsprisen kalder man i nogle tilfælde også for den faktiske handelspris, og den er ofte lavere end udbudsprisen, fordi køber til sidst får aftalt et prisnedslag med sælger.

Familieoverdragelse

Familieoverdragelse af fast ejendom er hushandel mellem ægtefæller eller familiemedlemmer. Familieoverdragelse kan omhandle både overdragelse af sommerhus, villa eller lejlighed. Når du sælger en bolig på denne måde, har du lov til at sælge til en pris, der ligger 15 procent under den offentlige vurderingspris. Det er altså en billig måde at videregive noget af din formue på uden at skulle betale gaveafgift til staten.

Fast ejendom

Tinglysningsloven definerer fast ejendom som en afgrænset grund med eventuel bebyggelse.

Fast rente

Når renten på et lån ikke ændrer sig i løbet af lånets løbetid, siger man, at renten er fast.

Fastkursaftale

En aftale om, at et lån skal indfries eller udbetales på et fast tidspunkt til en på forhånd aftalt kurs. Kursen kan eksempelvis blive fastlåst umiddelbart efter, at køber har underskrevet købsaftalen. Køber kender i så fald sin ydelse og sælger kender sin indtægt/provenu, og de ligger herefter fast.

Fastrenteperiode

Den periode, hvor renten på et rentetilpasningslån ligger fast.

Finansiering

Finansiering er måden, hvorpå man skaffer penge til købet af f.eks. en bolig. Finansiering kan foregå gennem et realkreditlån eller et pengeinstitut.

FlexGaranti®

Specifik type rentetilpasningslån, som udbydes af Realkredit Danmark. Med FlexGaranti® rentetilpasses dit lån to gange årligt, og renten forbliver hele tiden under renteloftet.

FlexLån®

Specifik type rentetilpasningslån, som udbydes af Realkredit Danmark. Med FlexLån® rentetilpasses lånet på aftalte tidspunkter (en aftalt periode på 1 til 10 år).

Forældelse

Når en rettighed eller gæld bortfalder, fordi den ikke har været brugt i en vis tid og under visse betingelser.

Forældrekøb

Når forældre vælger at give deres barn en økonomisk håndsrækning ved at købe en lejlighed og fremleje den til barnet.

Forbehold

En betingelse, som skal være opfyldt, før en aftale betragtes som bindende.

Forbrugsmåler

De målere, der registrerer ens forbrug af el, vand, gas, varme og lignende.

Fordelingstal

For ejerlejligheder og andelsboliger beregnes udgifterne til ejer- eller andelsforeningen på baggrund af størrelse og værdi for den specifikke lejlighed, man ejer. Fordelingstallet er en brøk, der viser, hvor meget ens andel udgør af summen af fordelingstallene for alle lejligheder i foreningen. F.eks. 150/2200, hvor 2200 er summen af alle fordelingstallene.

Forfaldsdagen

Den dag, hvor en skyld forfalder til betaling. I kølvandet på forfaldsdagen er der ofte tilknyttet en vis kredittid, som kaldes for løbedage. Er lånet ikke tilbagebetalt, når løbedagene er overstået, skal der betales strafrenter, som beregnes fra selve forfaldsdagen.

Forfaldstid

Det tidspunkt, hvor ydelsen på et lån skal falde til betaling.

Forhåndsgodkendelse

Når realkreditinstituttet, pengeinstitut eller andre kreditorer godkender den nye debitor på forhånd – inden skødet er tinglyst, og gældsovertagelseserklæringen fremsendes. Denne tilkendegivelse er vigtig, når man skal planlægge sit boligkøb.

Forhåndslån

Et realkreditlån, der optages i forbindelse med byggeri eller renovering. Et forhåndslån udbetales før byggeriet egentlig er færdigt og sikrer dig derfor mod evt. kursfald i løbet af byggeperioden.

Forholdsmæssig ydelse

Det beløb, der skal betales, fra man har oprettet pantebrevet, og til den første ordinære termin skal betales.

Forholdsmæssigt afslag

Hvis køber, efter aftalens indgåelse, bliver opmærksom på en fejl eller mangel ved ejendommen, som vurderes at forringe dens samlede værdi, er der mulighed for at få købesummen nedsat med et forholdsmæssigt afslag.

Forkøbsret

Når nogen har førsteret til at købe en bestemt ting, såfremt ejeren ønsker at sælge den. Det kan være til en på forhånd aftalt pris, eller til den pris en eventuel tredjepart har tilbudt.

Formidlingsaftale

Hvis en ejendomsmægler skal stå for salget af en ejendom, indgås der en skriftlig aftale, kaldet en formidlingsaftale, mellem sælger og ejendomsmægler. Formidlingsaftalen fastsætter retningslinjer og omkostninger for salget.

Fortrydelsesret

Som køber har man ret til at fortryde en ejendomshandel i op til seks hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af sælger. Ofte skal man dog betale sælger en godtgørelse på en procent af købesummen som kompensation.

Fradrag

Når den skattepligtige indkomst af forskellige årsager reduceres med et bestemt beløb, kalder man dette beløb for et fradrag. Der kan være tale om bl.a. kørselsfradrag, personfradrag, beskæftigelsesfradrag m.m.

Fradragsret

Når man som skatteyder skal opgøre sin skattepligtige indkomst, er der visse udgifter, man har ret til at trække fra. På disse udgifter har man såkaldt fradragsret.

Fransk altan

En slags altandør, der åbnes indadtil. Den åbner ikke til en altan, men er afskærmet med et gelænder.

Franske døre

Døre (ofte en dobbeltdør), der består af indrammede glaspaneler.

Fredet område

Når et område, efter krav fra staten, skal anvendes til et bestemt formål.

Fredskov

Betegnelse for skov, der skal bevares og dermed beskyttes mod rydning, kreaturgræsning, forhugning m.m.

Fremleje

Når en lejer videreudlejer sit lejemål til en anden person.

Fritekstssøgning

På Boligsiden.dk kan du under siden ‘avanceret søg’ søge frit på ord, du ønsker, skal optræde i boligpræsentationen for dit fremtidige hjem. Denne funktion kaldes fritekstsøgning.

Fritidshus

Et fritidshus er et sommerhus eller anden ekstra ejendom, som er beregnet til benyttelse i forbindelse med fritid og ferier. Ofte er fritidshuse ikke godkendt til helårsbeboelse og fungerer i stedet som supplement til anden beboelse.

Friværdi

Ejendommens samlede værdi fraregnet den gæld, der er i ejendommen.

Fuldmagt

Tilladelse fra en person (fuldmagstgiver) til en anden (fuldmægtigen) om at sidstnævnte må handle og træffe beslutninger på vegne af fuldmagtsgiveren. En fuldmagt er typisk begrænset til særlige situationer. Den skal tilbagekaldes på samme måde, som den er givet.

Gæld

Beløb, der er lånt ud fra en part til en anden for senere at skulle betales tilbage af låntager. Typisk laves der en afdragsordning, og der løber renter på lånet, indtil det fulde beløb er tilbagebetalt til långiver.

Gældsbevis

Skriftlig dokumentation for en gældsforpligtelse.

Gældsbrev

Skriftlig erklæring, hvori en person vedkender at have pligt til at betale et bestemt pengebeløb til en anden part.

Gældsovertagelse

En ny debitors overtagelse af en eksisterende gældsforpligtelse. En gældsovertagelse kan ske mod bevilling fra kreditor eller ved tinglysning af ubetinget skøde afhængigt af, om lånet forfalder til betaling ved ejerskifte eller ej.

Gældsovertagelseserklæring

Skriftligt dokument, der vidner om, at køber overtager gældforpligtelsen vedrørende lånet i det hus, vedkommende køber.

Garant

En person, der giver en anden person en garanti som f.eks. en kaution eller en bankgaranti.

Gebyr

Et pengebeløb, der lægges oven i den reelle pris, og dækker over en tjeneste eller serviceydelse.

Generalforsamling

En generalforsamling er en forenings (f.eks. ejer- eller andelsforening) øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, hvor beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter bliver truffet.

Grundareal

Arealet af det stykke jord, der udgør hele grunden (og ikke bare den del, der evt. måtte være bebygget).

Grundbyrder

En pligt til betaling af visse ydelser, der er pålagt den nuværende ejer af en ejendom, uanset hvem vedkommende er. En grundbyrde er derfor ofte tinglyst på selve den faste ejendom.

Grundejerforening

En forening af grundejere i et bestemt område. Foreningen varetager grundejernes interesser i forhold til bl.a. spørgsmål om vejforhold eller lokalplaner.

Grundfond

En opsparing, der er startet op til et specifikt formål. I en ejerforening kunne det f.eks. være til større fælles udgifter.

Grundforbedringslån

Bestemt type lån, der optages i forbindelse med udførslen af jordforbedringsarbejde på en grund. Det kan være f.eks. dræning til afvanding, vanding, kalkning osv.

Grundskyld

Der findes to typer af beskatning på bolig: ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat). Grundskylden er beskatning af jord og dermed af selve den grund, du ejer. Grundskylden beregnes på baggrund af SKATs vurdering af din grund (grundværdien) samt grundskyldspromillen for den kommune, du er bosat i.

Grundværdi

Når der skal betales grundskyld eller ejendomsskat, som det også kaldes, sker det på baggrund af den værdi, SKAT har vurderet din grund til at have. Den værdi kalder man for grundværdien.

Hæftelse

Sikkerhed i en ejendom for opfyldelse af en forpligtelse.

Hævd

Har man under visse betingelser gennem en vis periode benyttet en andens ting eller ejendom, kan man i særlige tilfælde helt vinde retten til genstanden. Det kaldes at vinde hævd på noget.

Handelsomkostninger

Omkostninger, der relaterer sig til køb og salg af en ejendom foruden selve handelsprisen. Dækker bl.a. salær til ejendomsmægler, tinglysningsafgifter, udgifter til låneoptagelser m.m. Det fremgår af købsaftalen, hvordan omkostningerne fordeles mellem køber og sælger.

Handelspris

Andet ord for salgspris eller faktisk handelspris og altså den pris en bolig ender med at blive solgt for.

Handelsværdi

Det beløb, en ejendom forventes at kunne sælges for ved salg i fri handel.

Håndpant

Håndpant er en type af løsørepant, hvor den, der pantsætter genstanden, samtidig opgiver retten til at benytte den. Det sker typisk ved, at genstanden overdrages til panthaveren. Har man eksempelvis pantsat sin bil, må man ikke fortsat køre rundt i den – heller ikke lejlighedsvis.

Havestue

En udestue, som i beregningen af det vægtede areal kun indgår med en faktor 15 procent.

Henstand

Når man som låntager får udsat fristen for betaling af en terminsydelse med tilladelse fra kreditor. Man kan ikke som låntager give sig selv henstand. Ofte er det en fordel, hvis man har svært ved at overholde en terminsbetaling, at kontakte realkreditinstituttet eller pengeinstituttet for at få en henstandsaftale.

Hjemfaldspligt

En tilbagekøbsret, som nogle kommuner har tinglyst på grunde og ejendomme, som de har solgt, og som de gennem hjemfaldspligten har ret til på et senere tidspunkt at tilbagekøbe til samme pris, som de solgte dem for.

Hovedstol

Betegnelse for lånets oprindelige størrelse og altså det beløb, du har lånt til at starte med. Hovedstolen forbliver den samme, selvom gælden nedbringes. Når der afdrages på gælden, opererer man med begrebet ‘restgæld’, som dækker over lånets nye størrelse, mens hovedstolen er konstant.

Hovedtalsskema

Et skema, der kommer sammen med salgsopstillingen, og viser en oversigt over købers andel af omkostningerne i konkrete beløb.

Husforsikring

For at kunne låne til en bolig, er det nødvendigt at anskaffe sig en ejendomsforsikring. Typisk dækker en almindelig husforsikring brandskade, storm- og vandskade m.m.

Ibrugtagningstilladelse

Når et byggeprojekt afsluttes, skal kommunen kontrollere, om det er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen. Hvis det er tilfældet, udsteder kommunen en bygningsattest/ibrugtagningstilladelse.

Ideel anpart

En ideel anpart er en boligtype, der placerer sig midt imellem ejerboligen og andelsboligen. Ligesom med ejerboligen kan du finansiere den ideelle part med et realkreditlån, hvor andelsboligen omvendt kun kan finansieres via banklån. Til gengæld ejer du ikke anparten, som med ejerlejligheden, men har i stedet eksklusiv brugsret på den, ligesom det gælder for andelsboligen. Den ideelle anpart ses ofte i tofamilieshuse, idet det generelt er forbudt at opdele ejendomme med mere end to boliger i ideelle anparter.

Ikrafttræden

Det tidspunkt, hvorfra en specifik bestemmelse eller aftale gælder.

Indbetalingsdag, rettidig

Den sidste frist for debitors indbetaling til kreditor. Hvis denne frist ikke overholdes, kan der indtræde misligholdelsesbeføjelser for kreditor, herunder retten til at kræve morarenter.

Indekslån

Et lån, hvis ydelse og restgæld justeres efter udviklingen i et indeks (oftest det almindelige prisindeks). På den måde fastholdes gældens købekraft, men de fremtidige betalinger er altså ikke på forhånd kendte for låntageren.

Indeståelse

Når der gives garanti for andet end pengeforpligtelser kaldes garantien for en indeståelse. F.eks. kan en advokat indestå for leveringen af et pantebrev i tinglyst anmærkningsfri stand eller at de forbehold, der er forbundet med et specifikt lånetilbud, opfyldes inden et nærmere angivet tidspunkt.

Indfrielse

Når man indfrier et lån, betaler man hele lånet ud og er følgelig gjort fri af sin gæld. Vilkårene for indfrielse af gæld vil som regel fremgå af lånedokumentet.

Indskud/stiftelsesprovision

Ved oprettelse af et lån, opkræver real- og pengeinstitutter gebyr/provision for etablering af lånet.

Inflation

Når priserne på goder og tjenesteydelser stiger, tales der om inflation.

Inkasso

Når et penge- eller realkreditinstitut har lånt penge ud, og låntager ikke selv er i stand til at inddrive dem, kan sagen overgå til inkasso, som herefter står for at inddrive det skyldige beløb.

Insolvens

Når en persons passiver overstiger vedkommendes aktiver, erklæres man teknisk insolvent.

Interessepunkter (kort)

Interessepunkter er vigtige steder – eksempelvis skoler, indkøbsmuligheder, museer, hospitaler, busstoppesteder m.m. Interessepunkter vises på Boligsidens kort, der viser dig, hvor en række interessepunkter er beliggende i forhold til den bolig, du kigger på.

Investering

En investering er, modsat en omkostning, et beløb, der sættes i noget, der forventes at give et afkast. Det kan for eksempel være aktier eller ejendomme.

Investor

En person, der investerer f.eks. gennem køb af obligationer.

Kaution

Når en eller flere personer stiller sikkerhed for en anden persons gældsforpligtelse og altså forpligter sig til at dække ydelserne, hvis vedkommende ikke længere selv skulle være i stand til det.

Klausul

En tillægsbestemmelse i et dokument, som håndhæver eventuelle forbehold ved eller indskrænkelser af dokumentet.

Køberbevis

Et køberbevis er et pengeinstituts godkendelse af køber baseret på et grundigt indblik i din økonomi. På den måde ved køber på forhånd, hvor meget køber har råd til at købe og sidde for, og kan derfor slå til med det samme, når den rette bolig viser sig.

Købsaftale

Kontrakt mellem køber og sælger vedrørende køb af en ejendom. Købsaftalen rummer oplysninger om vilkår for overtagelse og pris, og det er således købsaftalen, som skødet bygger på.

Kommissionsaftale

Se formidlingsaftale.

Kommunalt oplysningsskema

For at få adgang til oplysninger om forholdene omkring en fast ejendom, skal mægleren rette henvendelse til den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Mægleren udfylder et oplysningsskema, der indeholder en oversigt over de oplysninger, der ønskes adgang til.

Kondemnering

Kommunen kan erklære en ejendom ubrugelig til sit formål. En sådan erklæring kaldes for en kondemnering og vedrører ofte bygninger, der bliver erklæret for sundhedsskadelige til at være egnede til beboelse.

Konjunktur

Betegnelse for de svingninger (høj- og lavkonjunktur), markedsøkonomien bevæger sig i.

Konkursbo

Betegnelse for de samlede værdier, en konkursramt person eller virksomhed ejer og råder over ved konkurs. Når konkursen indtræffer, gøres værdierne op og overdrages herefter til de kreditorer, den konkursramte skylder penge til.

Kontantlån

Realkreditlån, der udbetales kontant og dermed til kurs 100. Dermed undgår køber kurstab mod at betale en højere rente. Kurstabet for et kontantlån indgår i ydelsen som rentebetaling.

Kontantpris

Den pris, som en ejendom kan købes til ved kontant betaling. Kontantprisen skal altid fremgå af salgsopstillingen.

Kontantrabat

En rabat, der gives, når man betaler kontant.

Konverterbart lån

Et lån, der er udstedt på grundlag af konverterbare obligationer, og som dermed udbetales til kursværdi. Denne type lån kan med en aftalt varsel opsiges, og restgælden dermed betales ud til kurs 100 eller en anden fastsat kurs.

Konvertering

Det at ombytte et realkreditlån til et andet med samme provenu. Prioritetsstillingen bevares, men renten ændres. Hvis der udbetales provenu, er der ikke tale om en konverintering men om et tillægslån.

Kr. pr. kvadratmeter

Forkortelse for kvadratmeterpris, som er lig med salgsprisen eller udbudsprisen delt med det vægtede areal.

Kreditforening

Realkreditinstitutterne blev tidligere kaldt kreditforeninger, idet de var foreninger og ikke aktieselskaber.

Kreditor

Den person, der har lånt et beløb til skyldner og derfor har penge til gode.

Kreditvurdering

Inden man som långiver bevilger et lån, foretager man en vurdering af låntagers økonomiske situation, betalingsevne og betalingsvilje, for dermed kan sandsynligheden for, at låntager betaler lånet tilbage, vurderes. Kreditvurderingen afgør i sidste ende, om der kan ydes lån eller gives kredit.

Kursaftale

En kursaftale er en aftale om en fremtidig handel med en aftalt volumen obligationer til en fastsat dato.

Kursgevinst

Når man sælger en obligation eller et pantebrev til en højere kurs, end den man selv betalte, så får man en såkaldt kursgevinst. Hvis man vælger at indfri et lån til en lavere kurs end den, man optog lånet til, kan man opkøbe obligationer til den lavere kurs og dermed opnå en kursgevinst.

Kurstab

Når man sælger en obligation eller et pantebrev til en lavere kurs, end den man selv betalte, er der tale om et kurstab. Det samme er der, når man vælger at indfri et lån til en højere kurs, end den man optog lånet til.

Lån med fast rente

Låntype, hvor renten forbliver den samme i hele lånets løbetid.

Lån med variabel rente

Låntype, hvor renten løbende justeres i takt med den generelle renteudvikling på markedet.

Landzone

Danmark er inddelt i flere zoner: byzoner, landzoner og sommerhusområder. Der er forskellige regler knyttet til de enkelte typer zoner.

Liebhaverejendom

En ejendom, der i kraft af sin enestående beliggenhed, pris, udformning el. lign. er unik og er til interesse for nogle få, specifikke købere.

Liggetid nuværende

På Boligsiden vises liggetiden for enhver bolig, der er til salg. Den nuværende liggetid er det antal dage, boligen har været i udbud hos den nuværende ejendomsmægler til dags dato. Har en bolig været af markedet i 90 dage, eller overgår den til en anden mægler, nulstilles liggetiden.

Liggetid samlet

Den samlede liggetid viser, hvor mange dage en bolig i alt har været i udbud inden for de seneste tre år og indtil dags dato. Her medregnes altså liggetid på tværs af forskellige mæglere og forskellige udbud. Den samlede liggetid nulstilles, når boligen bliver solgt eller hvis den har været af markedet i minimum tre år. Den samlede liggetid vises kun for fritliggende boliger (dvs. boliger, som ikke deler vægge med et andet enfamiliehus).

Løsøre

Formuegenstande, der, modsat fast ejendom, er flytbare. Såsom eksempelvis møbler, tæpper, maskiner, inventar m.m.

Matrikelkort

Kort til visualisering af en ejendom, og som viser ejendommens (dvs. hele grundens) areal, skel og matrikelnummer.

Matrikelnummer

Matrikelregisteret rummer oplysninger, der relaterer sig til inddeling af landet i henhold til udstykningsloven, landbrugsloven og skovloven. Her er hver ejendom opgjort med sit eget unikke nummer – det såkaldte matrikelnummer.

Min boligside

‘Min boligside’ er dit sted og din personlige profil på Boligsiden.dk.

Min huskeliste

Hvis du kigger på mange forskellige boliger, så kan det være svært at huske den eller dem, som skiller sig ud fra mængden. For at gøre det nemmere for dig at finde særligt interessante boliger igen, har du mulighed for at sætte boligerne på en huskeliste. Så ligger de altid samlet på én liste, selvom du måske har fundet dem i flere forskellige søgninger.

Mine søgninger

En søgning på Boligsiden.dk er en filtrering på geografi, søgeord, størrelse m.m. Hvis du opretter en overvågning af din søgning, sender Boligsiden en e-mail om dagen, hvis der er kommet nye boliger til salg i din søgning, og når priserne ændrer sig.

Mine steder

Når du søger bolig, vil du gerne vide, hvor langt du får fra boligen til din arbejdsplads, ungernes skole og bedsteforældre m.v. Og nu kan du sikre dig, at din kortvisning altid indeholder netop disse vigtige oplysninger. Når du får vist forskellige boliger på kort, bliver det nemmere for dig at vurdere, hvor langt du får til de adresser, du dagligt eller ofte tager til og fra.

Misligholdelse

Hvis en person ikke overholder sin aftale, og den anden part kan hæve aftalen, opkræve erstatning eller lignende, er der tale om misligholdelse.

Nabohøring

Ved byggeri og projekter, der kræver dispensation (for højde, afstand til skel el. lign.), kan kommunen sende det til nabohøring. Det vil sige, at naboerne får lov at komme med indsigelser, og den, der foretager byggeriet, kan kommentere dem, inden en afgørelse vedrørende dispensation og dermed tilladelse til byggeri/projekt gives.

Obligationslån

Et obligationslån er et fastforrentet lån, der finansieres gennem obligationer, som realkreditinstituttet udsteder og sælger på låntagers vegne.

Offentlig ejendomsværdi

Hvor meget du skal betale i henholdsvis ejendomsskat og ejendomsværdiskat afgøres af din ejendomsværdi. Ejendommens kontante værdi fastsættes af vurderingsmyndighederne, og inddeles i grundværdi og bygningsværdi. Det er grundværdien, der danner basis for beregningen af ejendomsskatten (også kaldet grundskyld), mens bygningsværdien danner basis for beregning af ejendomsværdiskatten. Der er betydelige, offentlige drøftelser af, hvordan den offentlige ejendomsvurdering skal beregnes.

Omprioritering

Lånomlægning. Se også konvertering.

Overtagelsesdag

Ved køb og salg af fast ejendom er overtagelsesdagen den dato, hvor ejendommen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer overtager hermed rettigheder og forpligtelser for ejendommen.

Pantebrev

Et gældsdokument, der indeholder oplysninger om en aftale om optagelse af et lån mod sikkerhed i fast ejendom.

Pantebrevslån

Et pantebrevslån er en låntype, hvor der til sikkerhed udstedes et pantebrev, som pantebrevsselskabet videresælger til investor.

Parcel

Et parcel er et jordstykke. Ofte taler man om et jordstykke, der udstykkes til opførsel af et hus, derfor benævnes et enfamiliehus ofte også parcelhus.

Realkreditinstitut

Et realkreditinstitut låner penge ud med sikkerhedsstillelse i fast ejendom via udstedelse af obligationer. Der er lovgivningsmæssige regler for, hvor meget der må lånes ud til den enkelte ejer.

Realkreditlån

Et realkreditlån er et lån, der gives af et realkreditinstitut mod sikkerhed i fast ejendom.

Refusionsopgørelse

I forbindelse med ejendomshandel bliver der inden overtagelsen lavet en oversigt over økonomiske mellemværender mellem køber og sælger: den såkaldte refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen sammenholder sælgers faktiske forbrug med sælgers acontobetalinger og sørger for, at køber betaler fra overtagelsesdatoen, og at sælger får tilbagebetalt en eventuel difference. Ud over almindeligt forbrug er også ejendomsskatter, oliebeholdning i olietanken, vand- og vandafledningsafgift m.m. inkluderet i beregningerne.

Rejsetid (kort)

Boligsiden.dk er der en rejsetidsfunktion, som giver dig et overblik over, hvor langt du kan komme fra en bestemt bolig i et afgrænset tidsrum. Du kan se tidsmålinger for ture på gåben, på cykel, med offentlig transport eller i bil. Du aktiverer funktionen ved at klikke på Rejsetid til højre på kortet, der ligger på boligpræsentationen.

Rentetilpasningslån

Låntype, hvor lånet løbende over lånets løbetid tilpasses renten. Renten er derfor, modsat et fastforrentet lån, ikke fast. En fordel ved rentetilpasningslånet er, at man ofte får en lavere rente end på fastforrentede lån, mens en ulempe er, at man ikke kender sin fremtidige ydelse på lånet, fordi renten varierer. Et rentetilpasningslån tilpasses typisk med 1, 3, 5 eller 10 års mellemrum.

Salgsopstilling

Sælges din bolig via en professionel ejendomsformidler, er det påkrævet ved lov, at denne udarbejder en salgsopstilling over ejendommen. Salgsopstillingen er en udførlig beskrivelse af ejendommen samt en oversigt over de økonomiske forhold, den er forbundet med.

Samejeoverenskomst

Når du deler fast ejendom med en anden, som du ikke er gift med, anbefales det at oprette en såkaldt samejeoverenskomst over fast ejendom. Samejeoverenskomsten er en skriftlig kontrakt, der rummer oplysninger om, hvordan de løbende udgifter skal fordeles, hvorledes en andel må udlejes til en tredjepart, hvem må man sælge til og andre spørgsmål, der gerne skal være klarhed om for at undgå eventuelle konflikter.

Samlet boligareal

Det samlede boligareal dækker over arealet for alle de rum, der er godkendt til beboelse.

Servitut

En begrænsning i ejerens rådighed over egen fast ejendom, eksempelvis som følge af kommunale byudviklingsplaner. Denne er ofte tinglyst.

Skel

En ejendoms skel er der, hvor grænsen til den næste grund går (den matrikulære grænse).

Skøde

Skødet er det endelige dokument, som sendes til tinglysning for at sikre køber ejendomsret over den faste ejendom, vedkommende har købt. Oftest er skødet baseret på købsaftalen, som er selve aftalen mellem køber og sælger.

Termin

Det tidspunkt hvor renter og afdrag skal falde til betaling.

Tilstandsrapport

På baggrund af en byggeteknisk gennemgang af boligen udarbejder den byggesagkyndige en tilstandsrapport over ejendommen. Tilstandsrapporten er en skriftlig vurdering af boligens stand indeholdende både synlige skader og tegn på skader. Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber er fuldt oplyst og danner grundlag for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Tingbog

Tingbogen er et opslagsværk, hvor alt ejerskab af fast ejendom er opført. Tingbogen fandtes før i tiden i fysisk form, men er nu digitaliseret.

Tingbogsattest

En tingbogsattest er en sammenfattende udskrift for en konkret ejendom. Af tingbogsattesten fremgår såvel rettigheder som forpligtelser.

Tinglysningsafgift

Når man tinglyser et dokument skal, skal der betales en afgift (tinglysningsafgiften) til staten.

Tvangsauktion

Når en kreditor, som står bag finansieringen af et boligkøb, pålever, at låntager forsømmer sin forpligtelse eksempelvis ved manglende betaling af terminsydelser, kan långiver kræve ejendommen tvangssolgt uden ejerens samtykke. Et sådant tvangssalg kaldes for en tvangsauktion. Alle tvangsauktioner annonceres på Boligsiden.

Udbetaling

Når man køber fast ejendom, skal en del af prisen betales kontant. Denne del kaldes udbetalingen og bliver som regel først udbetalt til sælger, når det anmærkningsfri skøde er tinglyst.

Udbudspris

Udbudsprisen er den pris, en bolig bliver sat til salg for og ikke nødvendigvis den pris, den i sidste ende bliver solgt for, nemlig salgsprisen. På boligsiden kan man se, om udbudsprisen er justeret i den periode, boligen har været udbudt til salg.

Udhus

Små bygninger dedikeret til opbevaring og diverse andre gøremål går under fællesbetegnelsen udhuse og skure.

Udløb

Tidspunktet for hvornår en aftale stopper med at gælde.

Udstykning

Opdeling af et stykke jord i mindre grunde eller deling af fast ejendom i mindre selvstændige enheder med egne matrikelnumre. Der er regler for, hvor matrikler skal være, hvis der skal være opført et hus på grunden.

Vægtet areal

Det vægtede areal er typisk større end det samlede boligareal, fordi det vægtede areal er lig det samlede boligareal plus særlige arealer som kælder, udhuse, loftsarealer og garager. Disse særlige arealer bliver lagt til det samlede boligareal med forskellige vægte.

Værdiansættelse

En professionel vurdering af en ejendoms værdi, dvs. hvad en ejendom kan sælges til. Hvis der skal optages et lån i en ejendom, vil kreditinstituttet typisk foretage en værdiansættelse.

Ægtepagt

En ægtepagt er en juridisk bindende aftale mellem ægtefæller om formueforhold i en sammenhæng, hvor fast ejendom er involveret.

Ønskebolig

Hvis du er særlig interesseret i en bolig, kan du markere den som ønskebolig på www.boligsiden.dk. Hvis boligen bliver udbudt til salg, vil du få en mail om det.

Åbent hus

Åbent Hus-arrangement er en fremvisning af en bolig på et annonceret tidspunkt.