Persondatapolitik for dig, der handler ejendom

INDHOLD

1. GENERELT
2. FORMÅL MED INDSAMLING AF DATA
3. MODTAGERE AF OPLYSNINGER
4. DINE RETTIGHEDER
5. SLETNING AF PERSONDATA
6. SIKKERHED
7. KONTAKTOPLYSNINGER
8. ÆNDRINGER AF DATAPOLITK

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af person- og andre oplysninger (“Datapolitik”) beskriver, hvorledes Boligsiden A/S (“Boligsiden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig og din ejendom.

1.2 Datapolitikken gælder for person- og andre oplysninger, som du afgiver til os, som vi indsamler via den ejendomsmægler, hvor du har eller har haft din ejendom til salg, eller person- og andre oplysninger som vi køber hos OIS (Den offentlige informationsserver) med henblik på behandling på Boligsidens hjemmeside, www.boligsiden.dk (“Hjemmesiden”), herunder i Boligsidens ‘Mæglerunivers’, hvor ejendomsmæglere kan se tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

1.3 Boligsiden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Boligsiden kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du som køber eller sælger vælger at besvare et spørgeskema i forbindelse med Boligsidens tilfredshedsundersøgelse, indsamler vi oplysninger om ejendommens adresse, din mailadresse, om du er køber eller sælger, din titel samt navn og om du er professionel handlende. Vi har forinden modtaget din mailadresse fra ejendomsmægleren på baggrund af dit samtykke hertil.

2.1.1 Formålet er at undersøge købere og sælgeres tilfredshed med ejendomsmæglerens arbejde og indsats i forbindelse med ejendomshandlen til brug for Boligsidens “Find mægler”-funktion. Denne behandling er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i at tilbyde opdateret information, der gør det nemmere for dig at finde den rette ejendomsmægler. Besvarelserne for de enkelte spørgsmål og dine eventuelle kommentarer er alene tilgængelige for ejendomsmægleren på Boligsidens “Mæglerunivers” og evt. sekretariatet for den kæde, som den pågældende ejendomsformidler er knyttet til. På Boligsiden.dk kan du alene se resultaterne i anonymiseret form.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du i en formidlingsaftale med ejendomsmægler indgår eller tidligere har indgået en aftale om markedsføring af din ejendom, indsamler vi oplysninger om bla. ejendommens beliggenhed, type, størrelse, beskaffenhed, areal m.m. samt oplysninger om pris, energimærke, foto, beskrivelse, salgspris og -dato. Oplysningerne modtager vi via ejendomsmægleren.

2.2.1 Formålet er at offentliggøre oplysningerne på Hjemmesiden med henblik på at tilbyde samlet, aktuel, transparent og opdateret statistik og information om det danske boligmarked samt at kunne markedsføre din ejendom til en bredere kreds af potentielle købere. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i at medvirke til et mere stabilt og gennemsigtigt ejendomsmarked og for at øge dine muligheder for at få solgt din ejendom.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt f.

2.3 Selv om du ikke har din ejendom til salg, indsamler vi en række oplysninger om ejendommen, herunder oplysninger om f.eks. tidligere handelspris og -tidspunkt, om der var tale om en familiehandel, tvangsauktion eller frivillig handel, oplysninger og fakta om boligen såsom ydermateriale, indberettede ombygningsår, varmekilde mm. Oplysningerne køber vi hos OIS (Den offentlige informationsserver).

2.3.1 Formålet er at offentliggøre oplysningerne på Hjemmesiden med henblik på at tilbyde samlet, aktuel, transparent og opdateret statistik og information om det danske boligmarked. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i at medvirke til et mere stabilt og gennemsigtigt ejendomsmarked.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt f.

2.4 Hvis din bolig bliver sat på tvangsauktion, indsamler vi oplysninger om din bolig, herunder adresse, en kort beskrivelse af boligen, foto af boligen, auktionsoplysninger, BBR-information, salgspriser og offentlig vurdering, link til rekvirent samt flere fotos af boligen og kontakt- og journaloplysninger ved henvendelse til rekvirenten. Oplysningerne indsamler vi dels fra Statstidende og dels fra advokaten, der står for tvangsauktionen.

2.4.1 Formålet er at offentliggøre oplysningerne på Hjemmesiden med henblik på at tilbyde samlet, aktuel, transparent og opdateret statistik og information om det danske boligmarked for tvangsauktioner, samt at kunne markedsføre din bolig til en bredere kreds af potentielle købere, herunder via Boligsidens Facebook-side “Tvangsauktion” og for at kunne tilbyde købere information om, hvordan handler med fast ejendom på tvangsauktion foregår. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i at medvirke til et mere stabilt ejendomsmarked og for at øge dine muligheder for at få solgt din bolig til den højest mulige pris.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt f.

3. MODTAGERE AF PERSONDATA OG ANDRE OPLYSNINGER

3.1 Svarene på de enkelte spørgsmål samt evt. kommentarer modtaget i forbindelse med Boligsidens tilfredshedsundersøgelse gøres tilgængelige på Boligsidens “mæglerunivers” for den pågældende ejendomsmægler, der har gennemført ejendomshandlen, samt evt. sekretariatet for den kæde, mægleren er knyttet til, med henblik på at vurdere kvaliteten for mæglerbutikkerne i kæden.

3.2 Oplysninger om din ejendom videregives til portaler, som bla. viser ejendomme til salg, samt ejendomsmæglere/-mæglerkæder med henblik på at give et samlet overblik over alle ejendomme til salg og dermed gennemsigtighed på markedet.

3.3 Oplysninger om ejendomme udbudt til salg (ejendomstype, beliggenhed, størrelse), salgsforløb (annonceringsperiode, prisudvikling) og solgte ejendomme (salgspris, salgsdato) videregives til penge-/realkreditinstitutter, offentlige instanser med fokus på boligmarkedet samt uddannelsesinstitutter, der foretager analyser og statistikker med henblik på at opnå et øjebliksbillede af boligmarkedet for bla. at kunne undersøge samt forske i evt. uhensigtsmæssige udviklingstendenser på boligmarkedet som f.eks. prisbobler.

3.4 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bla. at gennemføre tilfredshedsundersøgelser, ved at udsende mails med spørgeskemaer til de handlende parter samt indsamle resultaterne fra respondenterne. Boligsiden benytter endvidere eksterne samarbejdspartnere til drift og udvikling af Boligsiden på vores hjemmeside og apps. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler persondata, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.5 Én af disse databehandlere, Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland(Meta/Facebook), overfører data til USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens deltagelse i EU-US Data Privacy Framework certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 45.

3.5.1 Du kan finde yderligere oplysninger om Meta Platforms, Inc deltagelse her: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen.

4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til post@boligsiden.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2.2 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om bla., hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.3 Retten til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse jf. pkt. 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4.

4.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

4.8 Retten til at klage
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med Boligsidens tilfredshedsundersøgelse, jf. pkt. 2.1 slettes senest 14 måneder efter, at boligen er solgt.

5.2 Oplysninger modtaget fra ejendomsmæglere i forbindelse med markedsføring af din ejendom samt oplysninger om ejendomme, der ikke er udbudt til salg, jf. pkt. 2.2 og 2.3 vil blive opbevaret så længe oplysningerne er offentligt tilgængelige, idet de bidrager til at skabe transparens på boligmarkedet ved en fremtidig handel samt indgår i statistikker. Oplysninger købt hos OIS håndteres ud fra de retningslinjer, som er sat for distribution af offentlige oplysninger via OIS.

5.3 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med at din ejendom bliver sat på tvangsauktion, jf. pkt. 2.4, slettes på Hjemmesiden, når auktionen er afholdt, hvis auktionen aflyses og straks ved henvendelse fra sælger. Oplysninger på Facebook slettes straks ved henvendelse fra sælger eller senest 2 måneder efter, at opslaget er slået op.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Boligsiden A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles på Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Datapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
CVR.: 12375646
Telefon: 70274999
Mail: support@boligsiden.dk

8. ÆNDRINGER I DATAPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Datapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

8.2 Den nyeste version af Datapolitikken vil altid være tilgængelig på Hjemmesiden.

Denne version af Datapolitikken er dateret den 26. oktober 2023 og afløser den tidligere Persondatapolitik af 15. maj 2018.